MMA Aday Hakem

MMA Aday Hakemi Olabilme Şartları:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) MMA lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak.
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan
hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında katılıp başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Aday hakemler, sadece illerde yapılan  faaliyetlerinde görev alabilirler. Gerekli görüldüğü taktirde Federasyon faaliyetlerinde merkez hakem kurulu tarafından görevlendirilebilir.

Adaylık süresi en az bir yıldır. Aday hakemlik süresini tamamlayanların, adaylık süresi içerisinde ilinde düzenlenen en az bir müsabakada görev almaları ve merkez hakem kurulunca düzenlenen hakem gelişim seminerlerinden en az birine katılmaları gerekir.Federasyonca açılan hakemlik kurslarına katılarak yazılı, sözlü, görsel ve pratik sınavlardan 100 puan üzerinden ortalama 70 puan alanlar, aday hakem olma hakkını kazanırlar.

BANDAJ.jpg
HAKEM.jpg
timer.jpg

Musabaka Türleri